مشخصه مقدار
طول 56/65 سانتی متر
عرض 46/51 سانتی متر
ارتفاع 80/83 سانتی متر