مشخصه مقدار
طول 58/64 سانتی متر
عرض 50/53 سانتی متر
ارتفاع 85/84 سانتی متر
آکس 23/22