مشخصه مقدار
طول 46/53/59 سانتی متر
عرض 39/45/49 سانتی متر
ارتفاع 80/82/82 سانتی متر
آکس 18/22/21