مشخصه مقدار
طول 42/47/53/60 سانتی متر
عرض 36/42/44/49 سانتی متر
ارتفاع 80/82/81/82 سانتی متر
آکس 17/18/18/19