مشخصه مقدار
طول 50 سانتی متر
عرض 43 سانتی متر
ارتفاع 83 سانتی متر
آکس 20